Autor: onogost.me
Foto: Ilustracija
14:43
27.7.2021.

Legalizaciju usporili nejasne norme i papirologija

U Crnoj Gori ima više od 100.000 bespravno sagrađenih objekata, a za legalizaciju je podnijeto svega 50.000 zahtjeva.


Odbor za prostorno planiranje Zajednica opština ocjenjuje kako je to, pored ostalog, posljedica ,,preopterećenosti vlasnika da obezbijede veliki broj dokaza za uvođenje objekta u legalne tokove, čija logičnost i konzistentnost nije dosljedna“.

Zato smatraju kako je neophodno pojednostaviti postupak. Načine na koje to treba uraditi naveli su u sugestijama za izradu nacrta zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata koje su uputili Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

Odbijanje zahtjeva

"Treba razdvojiti procese uvođenja bespravnih objekata u legalne tokove i planskog „prepoznavanja“ legalizovanih objekata. U praksi su se pojavile situacije koje nijesu u potpunosti mogle biti jasno razriješene na osnovu sadašnjih zakonskih rješenja. Zato je potrebno jasnije definisati postupanje organa u slučaju kada se bespravni objekat nalazi na trasi planirane infrastrukture. Naime, Zakonom nije precizirano da se u tom slučaju zahtjevi za legalizaciju odbijaju, pa lokalne samouprave uglavnom donose rješenja o prekidu postupka do donošenja plana generalne regulacije. Međutim, u praksi kada dođe do privođenja prostora namjeni predviđenoj važećim planom, vlasnik bespravnog objekta pokreće postupke za zaštitu svojih interesa jer njemu nije donijeto rješenje o odbijanju zahtjeva za legalizaciju, što mu daje za pravo da ima legitimna očekivanja da će ishod tog postupka biti pozitivan po njega, čime se usporava izgradnja infrastrukture, koja je uslov bilo kog razvoja. Imajući u vidu kompleksnost i sveobuhvatnost procesa legalizacije, treba razmotriti izdvajanje tih odredbi u posebni zakonski tekst. Dodatno, zbog negativnih posljedica izazvanih nejasnoćama usljed izmjena i dopuna tog poglavlja, posebnu pažnju treba posvetiti uticaju budućih izmjena i dopuna na postupke koji su u toku", sugerišu iz Zajednice opština.

Takođe, ukazuju da se bespravni objekti za koje nije podnijet zahtjev za legalizaciju, a nijesu upisani u katastar nepokretnosti, ne mogu identifikovati na osnovu podataka sa orto-foto snimka, tj. ne može se tvrditi: vlasništvo, površina objekta i druge potrebne informacije od značaja za utvrđivanje naknade. Iz tih razloga, opštine su u nemogućnosti da sprovedu obavezu sačinjavanja liste bespravnih objekata.

"Imajući u vidu kompleksnost problematike i preplitanje, odnosno, nedovoljno jasno utvrđene nadležnosti više organa i institucija (organ lokalne uprave, Uprava za katastar i državnu imovinu, ovlašćene geodetske organizacije, inspekcijski organ), neophodno je dodatno sagledati to pitanje i utvrditi primjenjivo rješenje jer je ono od presudnog značaja za uspješnost postupka legalizacije i sprečavanja dalje bespravne gradnje", smatraju u Zajednici opština.

Osnovno stanovanje

Po njihovom mišljenju treba pojednostaviti uslove za izgradnju porodičnih stambenih zgrada.

"Propisivanje pojednostavljenih uslova za legalizaciju osnovnog stanovanja (do 200 m²) destimulativno je djelovalo na građane koji izgradnjom rješavaju stambeno pitanje za sebe ili članove svoje porodice. Jer, nema adekvatne argumentacije kojom bi se opravdali izuzetno jednostavni uslovi za legalizaciju bespravnog objekta osnovnog stanovanja u odnosu na zahtjeve i uslove koji se postavljaju investitoru da na legalan način isti takav objekat izgradi. S obzirom na to da veličina tih objekata, sama po sebi ne predstavlja izraženi seizmički i/ili statički rizik, potrebno je stvoriti pravni ambijent u kome lica koja rješavaju stambenu potrebu to isto pravo mogu obezbijediti po jednostavnijim uslovima, u odnosu na investitore koji grade kompleksnije objekte. Da bi prijedlog mogao da se implementira potrebno je definisati i što se podrazumijeva pod pojmom porodična stambena zgrada, te predlažemo da to bude ,,objekat tipa zgrade namijenjen stanovanju neto građevinske površine do 200 m²“", piše u sugestijama Zajednice opština.

Plan generalne regulacije

Iz Zajednice opština podsjećaju da je Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma u više javnih nastupa istaklo da se plan generalne regulacije neće donositi, te da će se u tom pravcu izmijeniti Zakon. Zato sugerišu kako je neophodno razmotriti sve odredbe, čije je sprovođenje u direktnoj korelaciji sa donošenjem tog planskog dokumenta, i korigovati adekvatnim supstitutom, a prevashodno u situacijama od interesa za sprovođenje Zakona od strane opština.

"Konkretno, u poglavlju kojim se uređuje legalizacija propisano je da će se postupci za sve bespravne objekte koji se nalaze na orto-foto snimku, a ne ispunjavaju osnovne smjernice važećih i planskih dokumenata koji su bili u izradi u trenutku donošenja Zakona, prekinuti do donošenja plana generalne regulacije. Dalje, visina naknade za uređenje, kao izvor prihoda za osnovno komunalno opremanje građevinskog zemljišta, trebalo je da se utvrdi na osnovu ekonomsko-tržišnih projekcija plana generalne regulacije. Takođe, mogućnost izrade i izmjena lokalnih planskih dokumenata prethodne generacije (PUP, DUP, urbanistički projekti, lokalne studije lokacije) je oročena do donošenja plana generalne regulacije, kao i važenje lokalnih planskih dokumenata koji su bili na snazi u trenutku donošenja Zakona", podsjećaju iz Zajednice opština.

pobjeda.me

Ostale vijesti iz kategorije