Nikšićani skrnavili grobnice, sud ih nije štedio

panoram_2
  • Autor onogost.me
  • 30.01.2016. u 20:22

Zbog kra­đe šest bron­za­nih bi­sta sa pet po­ro­dič­nih grob­ni­ca na Sta­rom grad­skom gro­blju, Nik­ši­ća­ni Dra­ža Mi­jaj­lo­vić i Vi­dak Ma­gov­če­vić, umjesto po dvije, pro­ve­šće po tri go­di­ne u za­tvo­ru, odlučilo je vijeće Vi­šeg su­da u Pod­go­ri­ci. Uz to, moraće da plate i po 9.600 eura odštete. 

Po ocje­ni Vi­šeg su­da, pr­vo­ste­pe­ni sud je pri­li­kom od­mje­ra­va­nja ka­zni pra­vil­no utvr­dio sve okol­no­sti pod ko­ji­ma je dje­lo iz­vr­še­no i okol­no­sti ko­je se od­no­se na lič­nost op­tu­že­nih, ali im je, isto­vre­me­no, pri­li­kom od­mje­ra­va­nja ka­zni dao pre­ve­li­ki zna­čaj u smi­slu olak­ša­va­ju­ćih okol­no­sti osudivši ih na dvije godine zatvora.

S ob­zi­rom na na­čin na ko­ji su op­tu­že­ni iz­vr­ši­li dje­lo, da su kra­đom bi­sta sa nad­grob­nih spo­me­ni­ka na­mje­ra­va­li da se­bi pri­ba­ve ko­rist, po­vre­đu­ju­ći ošte­će­ne po­ro­di­ce i na­no­se­ći im još ve­ći emo­tiv­ni bol, dru­go­ste­pe­ne su­di­je od­lu­či­le su da iz­rek­nu stro­že ka­zne dvo­ji­ci Nik­ši­ća­na za ovo dje­lo i po­ve­ća­ju im ka­zne za po go­di­nu da­na.

Sud je imao u vi­du i is­kaz jed­nog od okri­vlje­nih ko­ji je de­talj­no ob­ja­snio na ko­ji na­čin su se do­go­vo­ri­li da iz­vr­še dje­lo i na ko­ji na­čin su to ura­di­li. Dru­gi op­tu­že­ni je ne­gi­rao iz­vr­še­nje kri­vič­nog dje­la, na­vo­de­ći da u pe­ri­o­du ka­da su ne­sta­le bi­ste sa gro­bo­va ni­je bio u Nik­ši­ću.

,,Pričajmo iskreno, bez uvreda, laži i spinovanja.”​

Ovaj razgovor se vodi prema Onogoštovim pravilima. Molimo, pročitajte pravila prije ulaska u diskusiju.

Ostavi komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Povezani članci

Agencija za sprječavanje korupcije saopštila je za TVCG da je u toku postupak kontrole izvještaja o imovini doskorašnjeg direktora Uprave prihoda i carina Rada Miloševića. Navode i da kontrolišu imovinu bivšeg funkcionera ANB-a Zorana Lazovića.
Nevladine organizacije Društvo mladih ekologa Nikšić i ''Divlja ljepota'' juče su u Plužinama promovisale principe energetske efikasnosti, a u okviru aktivnosti ''Eko-energetski efikasan karavan ka EU'' demonstrirano je pripremanje hrane pomoću Sunčeve energije, bez prethodnog pretvaranja u električnu.
Višemjesečnim kašnjenjem u isplatama subvencija poslodavcima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom, koje je izazvano potpunom pasivnošću Zavoda za zapošljavanje, nanosi se direktna šteta osobama s invaliditetom, ali zasigurno i njihovim poslodavcima, kako trenutnim, tako i potencijalnim, saopšteno je iz Udruženja mladih sa hendikepom.