Autor: onogost.me
Foto: pixabay.com
22:05
17.2.2020.

Prošle godine 90 pritužbi na rad pravosudnih organa

U godini koja za nama Ministarstvu pravde podnijeto je 90 predstavki pritužbi na rad pravosudnih organa, što je za 75 manje nego tokom 2018. godine.


Kako se navodi u Izvještaju o radu i stanju u upravnim poblastima iz nadležnosti Ministarstva pravde, prošle godine na rad notara podnešeno je devet predstavki, što je za četiri manje nego 2018, a na rad javnih izvršitelja 47 predstavke, što je za 15 manje nego 2018. godine.

Prošle godine Ministarstvo je vršilo nadzor sudova i tužilaštava i tom prilikom je utvrđena jedna nepravilnost u Sudu za prekršaje Bijelo Polje Odjeljenje za prekršaje Rožaje, koja se odnosila na zaključivanje upisnika i na odluku o stavljanju spisa u arhivu pravosnažno riješenih predmeta.

Tokom 2019. godini pravosudni inspektori Direktorata za građansko zakonodavstvo i nadzor, u potpunosti su ispunili Godišnji plan nadzora nad zakonitošću obavljanja poslova notara i Notarske komore i Godišnji plan nadzora nad zakonitošću rada javnih izvršitelja i Komore javnih izvršitelja za 2019. godinu, kojima je bio predviđen nadzor nad zakonitošću rada svih notara i Notarske komore, kao i svih javnih izvršitelja i Komore javnih izvršitelja.

“Podnešena su dva predloga za pokretanje disciplinskog postupka u odnosu na javne izvršitelje, tri Prigovora protiv Odluka Prvostepene disciplinske komisije za utvrđivanje disciplinske odgovornosti javnog izvršitelja i tri tužbe Upravnom sudu Crne Gore radi poništaja odluka Drugostepene disciplinske komisije za utvrđivanje disciplinske odgovornosti javnog izvršitelja”, navodi se u izvještaju.

 Izvršeno 14 kontrola rada UIKS-a

Ministarstvo pravde je preko ovlašćenih službenih lica za kontrolu izvršenja kazni zatvora i mjera bezbjednosti, izvršilo 14 kontrola rada Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, u dijelu pružanja zdravstvene zaštite, tretmana zatvorenika, kao i postupanja zaposlenih u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija prema zatvorenicima, na osnovu kojih kontrola i izjašnjenja

Uprave je naloženo otklanjanje utvrđenih nepravilnosti.

“Ministarstvu su podnijete 54 molbe za pomilovanje, od kojih je 11 odbačeno, a u jednom predmetu je obustavljen postupak saglasno Zakonu o pomilovanju. Predsjednik Crne Gore donio je 58 odluka uzimajući u obzir predmete koji su prenijeti iz ranijeg izvještajnog perioda”, navodi se u izvještaju.

 Za godinu izrečeno 1.611 uslovnih osuda

U skladu sa Zakonikom o krivičnom postupku po zahtjevu za naknadu štete zbog neosnovanog lišenja slobode postupano je u 50 predmeta.

Zaključeno je šest potpunih sporazuma o postojanju štete, vrsti i visini naknade zbog neosnovanog lišenja slobode. Takođe, postupano je povodom 111 zahtjeva Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore.

U skladu sa Zakonom o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbjednosti Ministarstvo pravde je odlučivalo u 15 predmeta po zahtjevima za prekid izvršenja kazni zatvora.

U 2019. godini primljena su 292 predmeta za izvršenje kazne rada u javnom interesu. Izvršeno je 268 kazni rada u javnom interesu. Obavljeno je 96 kontrola kazne rada u javnom interesu, na osnovu kojih radnji je poslato sudu na dalju nadležnost 10 predmeta. U istom periodu primljeno je 248 predmeta izvršenja kazne zatvora u prostorijama za stanovanje. Izvršena su 163 predmeta od čega 34 predmeta iz 2018. godine i 129 predmeta iz 2019. godine, a u toku je izvršenje 43 predmeta dok se u 76 predmeta radi na pripremi za izvršenje. U 29 predmeta izvršena je neposredna kontrola, a sudu je dostavljeno na dalju nadležnost 76 predmeta.

U 2019. godini primljeno je 1.611 predmeta uslovne osude. U dostavljenim predmetima nije bilo uslovnih osuda sa zaštitnim nadzorom, pa je na osnovu procjene postupano u pet predmeta. Primljeno je i 315 predmeta uslovnog otpusta samo u dva predmet određena je posebna obaveza i to u jednom primjena uz elektronski nadzor, a u osam predmeta postupano je po procjeni zavisno od dužine trajanja uslovnog otpusta.

Donijeto 126 rješenja o rehabilitaciji

Iz Registra kaznene evidencije izdato je 18.180 uvjerenja, a iz Registra prekršajne evidencije 2.647 uvjerenja, dok je iz Registra kaznene evidencije za pravna i maloljetna lica izdato 3.448 uvjerenja.

Izvršeno je ažuriranje izvoda podataka za fizička, pravna i maloljetna lica 4.335 i ažurirano 930 otpusnih listova. Izvršeno brisanja iz Regista kaznene evidencije (postupljeno po sudskim rješenjima i rješenjima Ministarstva pravde) 1.940.

Donijeto je 126 rješenja o zakonskoj rehabilitaciji, a povodom 63 zahtjeva za rehabilitaciju Ministarstvo se oglasilo nenadležnim.

Ministarstvo pravde je u izvještajnom periodu, saglasno Poslovniku Vlade, pripremilo mišljenja na odredbe 118 propisa kojima se uređuje postupak pred sudovima, sankcije i prekršajni postupak, od čega: 81 mišljenje na predlog zakona i 37 na predlog podzakonskih akata.

 

Izvor: Dnevne novine

Ostale vijesti iz kategorije