Nikšić Vrijeme
0.8°C Malo oblačno

“Novinarstvo donosi rezultat - utiče na vašu zajednicu ili društvo na najprogresivniji način”

Za godinu 884 intervencije

vatrogasci
  • Autor onogost.me
  • 21.01.2016. u 12:29

U od­no­su na pret­hod­nu go­di­nu, 2015. je za Slu­žbu za­šti­te i spa­sa­va­nja bi­la iz­u­zet­no rad­na. Su­mi­ra­ju­ći re­zul­ta­te, sa­op­šti­li da su to­kom 2015. go­di­ne ima­li čak 884 in­ter­ven­ci­je što je 393 vi­še ne­go u 2014. go­di­ni ka­da su va­tro­ga­sci in­ter­ve­ni­sa­li 491 put.

Pre­ma nji­ho­vim po­da­ci­ma, pro­šle go­di­ne ubi­lje­ži­li su po­ve­ća­nje bro­ja in­ter­ven­ci­ja na ga­še­nju po­ža­ra. Do­mi­ni­ra­le su teh­nič­ke in­ter­ven­ci­je ko­jih su ima­li 248, od­no­sno 28 vi­še ne­go u pret­hod­noj go­di­ni. Nik­šić­ki va­tro­ga­sci, na­ve­de­no je u sa­op­šte­nju, u 2015. go­di­ni ga­si­li su 103 po­ža­ra na stam­be­nim objek­ti­ma, a naj­vi­še je bi­lo in­ter­ven­ci­ja na dim­nim od­vo­di­ma. 

"Po­seb­no za­bri­nja­va po­da­tak da se broj ovih in­ter­ven­ci­ja u 2015. go­di­ni po­ve­ćao na 69 u od­no­su na 39 ko­li­ko je bi­lo u 2014. go­di­ni. Sve ovo uka­zu­je na či­nje­ni­cu da se pro­ble­mu či­šće­nja dim­nja­ka i da­lje ne po­sve­ću­je do­volj­na pa­žnja i po­red mno­go­broj­nih ape­la ko­je smo upu­ti­li gra­đa­ni­ma kao i nad­le­žnim or­ga­ni­ma", na­ve­li su iz nik­šić­ke Slu­žbe za­šti­te, is­ti­ču­ći da su naj­u­gro­že­ni­ji bi­li stam­be­ni objek­ti u užem grad­skom je­zgru gdje ve­ći­na gra­đa­na ko­ri­sti dr­vo za ogrijev.
Kako prenosi Dan, to­kom pro­šle go­di­ne va­tro­ga­sci su ga­si­li 36 šum­skih po­ža­ra na te­ri­to­ri­ji op­šti­ne, a pret­pro­šle sve­ga je­dan. Naj­vi­še po­ža­ra u šu­ma­ma bi­lo je de­cem­bru ka­da su in­ter­ve­ni­sa­li tri­na­est pu­ta, a u no­vem­bru je­da­na­est.

Pr­vi put u isto­ri­ji nik­šić­ke Slu­žbe za­šti­te i spa­sa­va­nja u no­vem­bru je za ga­še­nje šum­skog po­ža­ra ko­ri­šten he­li­kop­ter i to u re­jo­nu pla­ni­ne Voj­nik. Osim šum­skih po­ža­ra, va­tro­ga­sci su u 2015. go­di­ni 235 pu­ta in­ter­ve­ni­sa­li na ga­še­nju ni­skog ra­sti­nja.

Od ja­nu­a­ra do de­cem­bra, na­ved­no je u iz­vje­šta­ju, ima­li su šest in­ter­ven­ci­ja na in­du­strij­skim objek­ti­ma. U pro­šloj go­di­ni va­tro­ga­sci su ima­li i 32 in­ter­ven­ci­je na pre­vo­znim sred­stvi­ma, uglav­nom na put­nič­kim vo­zi­li­ma i to u naj­ve­ćem bro­ju to­kom no­ći ili u ra­nim ju­tar­njim sa­ti­ma. I po­red po­ve­ća­nog obi­ma po­sla, va­tro­ga­sci su mi­nu­lu go­di­nu is­ko­ri­sti­li i za obu­ku i tre­ning, ko­je su iz­vo­di­li u sosp­tve­noj re­ži­ji pri­la­go­đa­va­ju­ći se fi­nan­sij­skoj si­tu­a­ci­ji u lo­kal­noj upra­vi. 

Po pi­ta­nju teh­nič­ke opre­mlje­no­sti, na­gla­si­li su da su u od­no­su na ra­ni­ji pe­ri­od znat­no na­pre­do­va­li. Pri­je pet go­di­na na­ba­vlje­na su no­va, sa­vre­me­na va­tro­ga­sna vo­zi­la, ko­ja su pro­šle go­di­ne re­gi­stro­va­na, to­kom 2014. go­di­ne od­ra­di­li su sve ser­vi­se na tim vo­zi­li­ma, a ospo­so­bi­li su i sta­ri­ja ta­ko da da­nas Va­tro­ga­sna je­di­ni­ca ras­po­la­že sa šest no­vih vo­zi­la i tri vo­zi­la sta­ri­je pro­iz­vod­nje ko­ja su u pot­pu­no­sti is­prav­na. 
"Po­želj­no bi bi­lo na­ba­vi­ti još i vo­zi­lo za spa­sa­va­nje iz even­tu­al­no ugro­že­nih vi­so­ko­sprat­nih stam­be­nih obje­ka­ta (zglob­ne plat­for­me ili auto-lje­stve). Na­bav­kom vo­zi­la te na­mje­ne sva­ka­ko bi se una­pri­je­dio kva­li­tet i ste­pen bez­bjed­no­sti gra­đa­na i nji­ho­ve imo­vi­ne u po­me­nu­tim objek­ti­ma", is­ta­kli su iz Slu­žbe za­šti­te i spa­sa­va­nja, do­da­ju­ći da im je neo­p­hod­no i spe­ci­ja­li­zo­va­no vo­zi­lo za po­ža­re na šum­skim kom­plek­si­ma u uda­lje­ni­jim pod­ruč­ji­ma op­šti­ne.

,,Pričajmo iskreno, bez uvreda, laži i spinovanja.”​

Ovaj razgovor se vodi prema Onogoštovim pravilima. Molimo, pročitajte pravila prije ulaska u diskusiju.

Ostavi komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Povezani članci