Mjesec: April 2016.

hron830042016

Vrhovni sud potvrdio: Ostaju kazne za napad na novinarku Lidiju Nikčević

Vr­hov­ni sud Cr­ne Go­re od­bio je žal­be bra­ni­la­ca osu­đe­nih za pre­bi­ja­nje no­vi­nar­ke „Da­na” Li­di­je Nik­če­vić. Na taj na­čin je pre­su­da ko­jom su Nik­ši­ća­ni Želj­ko Mi­le­tić, vla­snik fir­me za po­greb­ne uslu­ge „Nar­cis”, Vu­ka­šin Đur­đe­vac, Mi­lo­van Gar­da­še­vić, Zo­ran Abra­mo­vić i Vla­di­mir Mi­tro­vić osu­đe­ni na ukup­no 61 mje­sec za­tvo­ra, od­no­sno, pet go­di­na i mje­sec da­na, po­sta­la pra­vo­sna­žna.