Vrhovni sud potvrdio: Ostaju kazne za napad na novinarku Lidiju Nikčević

hron830042016
dan.co.me
  • Autor onogost.me
  • 30.04.2016. u 15:40

Vr­hov­ni sud Cr­ne Go­re od­bio je žal­be bra­ni­la­ca osu­đe­nih za pre­bi­ja­nje no­vi­nar­ke „Da­na” Li­di­je Nik­če­vić. Na taj na­čin je pre­su­da ko­jom su Nik­ši­ća­ni Želj­ko Mi­le­tić, vla­snik fir­me za po­greb­ne uslu­ge „Nar­cis”, Vu­ka­šin Đur­đe­vac, Mi­lo­van Gar­da­še­vić, Zo­ran Abra­mo­vić i Vla­di­mir Mi­tro­vić osu­đe­ni na ukup­no 61 mje­sec za­tvo­ra, od­no­sno, pet go­di­na i mje­sec da­na, po­sta­la pra­vo­sna­žna.

Pret­hod­no je Vi­ši sud u Pod­go­ri­ci po­tvr­dio pre­su­du nik­šić­kog Osnov­nog su­da u ovom slu­ča­ju, ko­jom je Ni­ko­la Bu­la­to­vić oslo­bo­đen kri­vič­ne od­go­vor­no­sti za pre­bi­ja­nje Nik­če­vi­će­ve. Bra­ni­o­ci osu­đe­nih Nik­ši­ća­na ulo­ži­li su re­vi­zi­ju, van­red­ni prav­ni li­jek, Vr­hov­nom su­du tra­že­ći ocje­nu za­ko­ni­to­sti pre­su­da ko­jom su Mi­le­tić, Đur­đe­vac, Abra­mo­vić, Gar­da­švić i Mi­tro­vić ogla­še­ni kri­vim, prenosi “Dan”.

Ipak, Vr­hov­ni sud je tu žal­bu od­bio uz ocje­nu da pri­li­kom iz­ri­ca­nja osu­đu­ju­će pre­su­de ni­je­su ugro­že­na pra­va okri­vlje­nih, kao i da ni­je do­šlo do po­vre­de za­kon­skih pro­pi­sa. Rje­še­nje Vr­hov­nog su­da sti­glo je u Osnov­ni sud u Nik­ši­ću pri­je dva da­na.
Pr­vo­ste­pe­nu pre­su­du do­nio je su­di­ja Osnov­nog su­da u Nik­ši­ću Ivan Pe­ro­vić, ko­ji je pro­gla­sio kri­vim pe­to­ri­cu Nik­ši­ća­na, od njih šest, ko­ji su se te­re­ti­li da su or­ga­ni­zo­va­li na­pad i bru­tal­no pre­bi­li no­vi­nar­ku „Da­na”.

Na ka­znu za­tvo­ra u tra­ja­nju od pet­na­est mje­se­ci osu­đen je Mi­le­tić, ko­ji je u ovom pred­me­tu ozna­čen kao ini­ci­ja­tor tog dje­la, jer je pla­tio da se or­ga­ni­zu­je i iz­vr­ši na­pad na Nik­če­vi­će­vu. Ka­zna od tri­na­est mje­se­ci za­tvo­ra od­re­đe­na je Abra­mo­vi­ću, a po je­da­na­est mje­se­ci za­tvo­ra do­bi­li su Mi­tro­vić, Gar­da­še­vić i Đur­đe­vac.
Nik­če­vi­će­va je pre­bi­je­na 3. ja­nu­a­ra pro­šle go­di­ne oko 19 ča­so­va is­pred do­pi­sni­štva „Da­na” u Nik­ši­ću, a na­kon tro­mje­seč­ne is­tra­ge po­li­ci­ja je iden­ti­fi­ko­va­la i uhap­si­la okri­vlje­ne 27. mar­ta.
Na po­sled­njem su­đe­nju, iz­no­se­ći za­vr­šne ri­je­či, So­fi­ja Lu­ko­vac, za­stup­nik op­tu­žni­ce, od­u­sta­la je od kri­vič­nog go­nje­nja Ni­ko­le Bu­la­to­vi­ća, ko­ji je bio ozna­čen kao sa­i­zvr­ši­lac po­me­nu­tog kri­vič­nog dje­la. Lu­ko­vac je ta­da ka­za­la da ne­ma po­u­zda­nih do­ka­za da je Bu­la­to­vić u vri­je­me do­ga­đa­ja bio na li­cu mje­sta, ni­ti po­sto­je po­u­zda­ni do­ka­zi da je bio na rad­nom mje­stu, od­no­sno u lo­ka­lu „Atri­jum”.

Ona je, ka­ko je po­ja­sni­la, na­kon po­nov­nog sa­gle­da­va­nja do­ka­znog ma­te­ri­ja­la pro­mi­je­ni­la či­nje­nič­ni opis op­tu­žnog ak­ta, pa je za ne­po­sred­nog iz­vr­ši­o­ca na­pa­da na no­vi­nar­ku, umje­sto Đur­đev­ca, ko­jeg je ina­če op­tu­žni­ca za to te­re­ti­la, ozna­či­la Abra­mo­vi­ća, ko­ji je sto­ga do­bio i ve­ću za­tvor­sku ka­znu. 
Pri­li­kom iz­ri­ca­nja pre­su­de su­di­ja Pe­ro­vić je okri­vlje­ni­ma uki­nuo pri­tvor. 
Op­tu­že­ni su to­kom či­ta­vog po­stup­ka ne­gi­ra­li kri­vi­cu, tvr­de­ći da se ci­je­la op­tu­žni­ca za­sni­va­la na iz­ja­vi okri­vlje­nog Mi­tro­vi­ća ko­ji je u po­li­ci­ji, a po­tom i pred tu­ži­o­cem, do de­ta­lja opi­sao ka­ko su, na­vod­no, or­ga­ni­zo­va­li i iz­vr­ši­li na­pad na Nik­če­vi­će­vu. Pot­pi­sa­nu iz­ja­vu Mi­tro­vić je na­kon hap­še­nja od­mah i de­man­to­vao, tvr­de­ći da su ga na to, uz ucje­ne i pri­si­lu, na­tje­ra­li in­spek­to­ri nik­šić­ke po­li­ci­je.

,,Pričajmo iskreno, bez uvreda, laži i spinovanja.”​

Ovaj razgovor se vodi prema Onogoštovim pravilima. Molimo, pročitajte pravila prije ulaska u diskusiju.

Ostavi komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Povezani članci

Nikšićkoj policiji je 3. decembra u 11.25 časova prijavljeno od strane Medicinskog centra Nikšić, da je u njihove prostorije pristupilo maloljetno lice u prisustvu roditelja, sa povredama iz nasilja.