Izabran novi Odbor direktora EPCG, Đukanović ostaje predsjednik

EPCG
 • Autor onogost.me
 • 28.06.2023. u 20:02
U Nikšiću je danas održana 21. redovna Skupština akcionara EPCG AD Nikšić.

“Glasovima većine prisutnih akcionara sa pravom glasa usvojen je Predlog odluke o usvajanju Finansijskih iskaza EPCG AD Nikšić za 2022. godinu sa Napomenama i nacrtom Mišljenja revizora BDO d.o.o, prema kome ukupni prihodi kompanije u 2022. godini iznose 541.827.356 €, od čega 522.421.727 € čine poslovni, a 19.405.629 € finansijski prihodi. Ukupni rashodi iznose 536.809.854 €, od čega 507.165.060 € čine troškovi poslovanja, 26.528.649 € troškovi zarada, 1.955.205 € ostali poslovni rashodi, 1.160.940 € finansijski rashodi, a neto troškovi poreza (tekući i odloženi porez) 730.990 €. Ostvareni dobitak nakon oporezivanja iznosi 4.286.512 €. U kontekstu aktivnosti nezavisnog revizora, odnosno priznavanja prihoda, kao ključnog pitanja revizije, utvrđeno je da je EPCG AD Nikšić priznavala prihode u skladu sa primijenjenim računovodstvenim politikama, dok su informacije objelodanjene u Izvještaju menadžmenta za 2022. godinu usklađene sa pojedinačnim finansijskim iskazima, a sam Izvještaj je sastavljen u skladu sa odredbama Zakona o računovodstvu”, navodi se u saopštenju.

Takođe, usvojeni su i Konsolidovani finansijski iskazi za 2022. godinu, gdje se u sklopu bilansa uspjeha, konstatuje da ostvareni neto rezultat EPCG Grupe u 2022. godini iznosi – 8.688.991 € i da je uzrokovan ekstremnim poremećajima na tržištu električne energije, kao i nepovoljnom hidrološkom situacijom.

Akcionari su, većinom glasova, usvojili Predlog odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju EPCG AD Nikšić za 2022. godinu, u kome se, uz navedene finansijske pokazatelje, ističe da je ukupna ostvarena proizvodnja iznosila 2.731,68 GWh, što je za 13,6% manje od ostvarenja u 2021. godini, a 8,7% manje od plana za 2022. godinu. S druge strane, ukupna ostvarena potrošnja kod distributivnih kupaca iznosila je 2.481,6 GWh, što je 105% u odnosu na 2021. godinu, tj. 102% u odnosu na plan.

“Takođe, putem dugoročne i kratkoročne trgovine, kupljeno je 721,84 GWh, a prodato 889,09 GWh električne energije. U sklopu pokrivanja gubitaka na mreži, CEDIS-u je isporučeno 390,20 GWh, a CGES-u 137,95 GWh. Kapitalna ulaganja u prethodnoj godini iznosila su 47.308.879 €, a od ukupno fakturisane realizacije od strane snabdjevača i neizmirenih potraživanja iz prethodnih godina, naplaćeno je ukupno 279.714.742 € sa ostvarenim stepenom naplate od 101.43% u odnosu na ukupno fakturisanu realizaciju u 2022. godini. Od direktnih kupaca je naplaćeno 8.885.000 € (stepen naplate: 99,37%), a od distributivnih kupaca 270.829.742 € (stepen naplate: 101,50%)”, dodaje se.

U sklopu razmatranja treće tačke dnevnog reda, usvojen je Predlog odluke o raspodjeli dobiti iskazane na dan 31.12.2022, gdje je konstatovano da ukupna neraspoređena dobit Društva, na dan 31.12.2022, iznosi 4.286.512 €, a ista se raspoređuje tako da na neraspoređenu dobit odlazi 4.243.646,88 €, a u fond rezervi 42.865,12 €.

Nadalje, usvojen je Predlog odluke o utvrđivanju Politike naknada EPCG AD Nikšić sa Metodologijom obračuna varijabilne naknade lica sa posebnim dužnostima prema Društvu, kojim se utvrđuje visina naknada za najodgovornije pozicije u kompaniji. Shodno tome, fiksna naknada za predsjednika Odbora direktora iznosi 3,50 prosječne zarade EPCG ostvarene u mjesecu koji prethodi mjesecu za koji se vrši obračun naknade, a za predsjednika Odbora direktora koji nije na profesionalnom radu u Društvu, naknada iznosi 2,50 prosječne zarade. Članove Odbora direktora sljeduje naknada od 1,00 prosječne zarade, a ukoliko su profesionalno angažovani, dobijaju 2,00 prosječne zarade, dok izvršnom direktoru pripadaju 3,00 prosječne zarade. Ostalim članovima menadžmenta pripadaju naknade u rasponu od 1,30 do 2,75 prosječnih zarada.

“Prilikom razmatranja devete tačke dnevnog reda, glasovima većine akcionara usvojen je Predlog odluke za povećanje uloga EPCG AD Nikšić u CEDIS DOO Podgorica, kojom se definiše da EPCG AD Nikšić unosi novčana sredstva u iznosu od 21.578.253 € radi finansijske konsolidacije CEDIS-a, kako bi se sanirale posljedice poremećaja na tržištu električne energije. Novčana sredstva u iznosu od 6.702.997 € odnose se na period od 1. aprila do 31. decembra 2021. godine, a iznos od 14.875.256 € na 2022. godinu i zbirno predstavljaju cjenovnu razliku nabavke električne energije za pokrivanje regulatorno dozvoljenih gubitaka kod CEDIS-a. Riječ je o tehničkim, a ne komercijalnim gubicima. Posljedično, ulog EPCG AD Nikšić u CEDIS-u uvećava se sa dosadašnjih 288.712.902,92 € na 310.291.155,92 €”, stoji u saopštenju EPCG.

Za revizora Društva za 2023. godinu, a na predlog Vlade Crne Gore, kao predstavnika većinskog akcionara, većina prisutnih akcionara sa pravom glasa izabrala je revizorsku kuću BDO DOO, koja je revizorski posao obavljala i u minulom periodu.

Izvršeno je i razrešenje dosadašnjih i imenovanje novih članova Odbora direktora EPCG AD Nikšić. Članovi Odbora direktora su: Mijuško Bajagić, Tahir Đonbaljaj, Ivan Šaranović, Milutin Đukanović, Martin Ćalasan, Emir Strujić i Goran Šućur.

Na konstitutivnoj sjednici Odbora direktora, za predsjednika je izabran Milutin Đukanović.

  ,,Pričajmo iskreno, bez uvreda, laži i spinovanja.”​

  Ovaj razgovor se vodi prema Onogoštovim pravilima. Molimo, pročitajte pravila prije ulaska u diskusiju.

  Ostavi komentar

  Vaša email adresa neće biti objavljivana.

  Povezani članci

  Nakon trijumfa u prethodnom kolu domaćeg prvenstva, fudbalere Sutjeske danas na svom terenu očekuje meč 9. runde protiv Rudara.