Novi poziv za prodaju 10 odsto akcija EPCG

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić ponovo je objavila Javni poziv za prodaju 10 odsto sopstvenih akcija u blok transakciji. Ovog puta cijena je povoljnija, a rok za dostavljanje ponuda je 12. avgust.

 

Na prodaji je 11.813.238 akcija EPCG po minimalnoj cijeni od 7,33 eura po akciji, fer tržišnoj vrijednosti po Elaboratu o procijeni vrijednosti akcija.

Kako se navodi u Javnom pozivu, najpovoljnija ponuda biće odabrana putem nadmetanja sa potencijalnim kupcima koji budu učestvovali a u skladu sa uslovima iz javnog poziva.

Javno otvaranje ponude održaće se 12.08.2022. godine u 10 časova.

Pravo da učestvuju na nadmetanju imaju energetske kompanije instalisanih kapaciteta najmanje hiljadu megavata (MW) ili sa osnovnim kapitalom najmanje 500 miliona eura. Ponude mogu dostaviti investicioni fondovi koji se kotiraju na organizovanom tržištu kapitala, imaju pozitivan finansijski rezultat u posljednje tri godine, kapital od najmanje milijardu eura i ulaganje u energetski sektor od minimum 100 miliona eura u zadnjih pet godina.

„Ponuđač je u obavezi da uz prijavu dostavi originalnu bankarsku garanciju, bezuslovno „bez prigovora“ i naplativu na prvi poziv sa rokom važenja minimum 60 dana od otvaranja ponude na iznos od pet odsto investicione vrijedonosti sopstvenih akcija“, navodi se u pozivu.

U slučaju da izabrani kandidat odustane od potpisivanje ugovora o kupovini akcija, EPCG će izabranom kandidatu istu aktivirati.

U postupku nadmetanja može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima kriminalnog udruživanja, stvaranja kriminalne organizacije, davanje ili primanje mita, davanje ili primanje mita u privrednom poslovanju, utaja poreza i doprinosa, prevare, terorizma, finansiranja terorizma, terorističkog udruživanja, učestovanja u stranim oružanim formacijama, pranja novca, trgovine ljudima, trgovine maloljetnim licima radi usvojenja, zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice/a tog privrednog subjekta ima prebivalište.

U postupku nadmetanja može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa važećim zakonskim propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.

Ponuda se dostavlja neposredno ili putem pošte, na adresu Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, ul. Vuka Karadžića br. 2, 81400 Nikšić.

Ključni kriterijum za vrednovanje ponuda biće najveća ponuđena vrijednost ukupne blok transakcije.

Neblagovremene ponude, kao i ponude uz koje nijesu priloženi traženi dokazi, biće odbačene i neće se razmatrati u postupku izbora ponuda i iste će biti vraćene ponuđaču.

Odluku o izboru strateškog kupca donijeće Skupština akcionara preduzeća, na osnovu predloga Komisije koja je sprovela postupak prodaje.

„U slučaju odustanka od zaključenja ugovora o kupovini akcija podnosioci ponuda, ni bilo koje pravno niti fizičko lice neće imati pravo da zahtijevaju bilo kakvu naknadu štete i troškova nastalih kao direktna ili indirektna posljedica učešća na ovom javnom pozivu“, zaključuje se u pozivu.

Podsjećamo, na prvi Javni poziv za prodaju sopstvenih akcija Elektroprivrede Crne Gore (EPCG) nije pristigla nijedna ponuda a akcije su se prodavale po cijeni od 8,63 eura.

 

Izvor: rtcg.me

 

 

,,Pričajmo iskreno, bez uvreda, laži i spinovanja.”​

Ovaj razgovor se vodi prema Onogoštovim pravilima. Molimo, pročitajte pravila prije ulaska u diskusiju.

Ostavi komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Povezani članci

Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Crnoj Gori u drugom kvartalu ove godine iznosila je 1.375 eura, u Podgorici je iznosila 1.393 eura, u primorskom regionu 1.473 eura, u središnjem regionu 611 eura, dok je u sjevernom regionu prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji iznosila 915 eura, saopšteno je iz Uprave za statistiku MONSTAT.
Situacija je delikatna, a restrikcije i poskupljenje struje jedna su od opcija ukoliko se stanje ne popravi u narednom periodu, saopštio je rukovodilac sektora za korporativne komunikacije Elektroprivrede Crne Gore (EPCG) Tomaš Damjanović.