Nikšić Vrijeme
0.8°C Malo oblačno

“Novinarstvo donosi rezultat - utiče na vašu zajednicu ili društvo na najprogresivniji način”

Dogovoreno rješavanje gorućih problema u Župi

zupa1
Privatna arhiva
  • Autor onogost.me
  • 06.06.2016. u 08:31

Dvo­mje­seč­ni rad no­vog Sa­vje­ta Mje­sne za­jed­ni­ce (MZ) Žu­pa Nik­šić­ka već sa­da ima re­zul­ta­te. 

Čla­no­vi tog ti­je­la uspje­li su, po pr­vi put na­kon mno­go go­di­na, da us­po­sta­ve ko­rek­tan od­nos sa pred­stav­ni­ci­ma lo­kal­ne upra­ve. Odr­ža­no je vi­še sa­sta­na­ka na ko­ji­ma je do­go­vo­re­no po­bolj­ša­nje vo­do­snab­di­je­va­nja i put­ne in­fra­struk­tu­re ko­ji su u Žu­pi ina­če go­ru­ći pro­ble­mi. 

”Shod­no za­kon­skoj re­gu­la­ti­vi i uslo­vi­ma ko­ji do­vo­de do do­bi­ja­nja vo­do­pri­vred­ne sa­gla­sno­sti i upo­treb­ne do­zvo­le, ru­ko­vod­stvo op­šti­ne Nik­šić se oba­ve­za­lo da će već ovog mje­se­ca po­če­ti ak­tiv­no­sti ka­ko bi se u si­stem vo­do­vo­da, ko­ji vo­di sa Bla­ca, do­ve­le no­ve ko­li­či­ne vo­de ko­je bi za­do­vo­lji­le po­tre­be sta­nov­ni­štva i ti­me se ri­je­šio je­dan od ve­li­kih pro­ble­ma u Žu­pi. Mo­ra se ak­tiv­no kre­nu­ti i u re­kon­struk­ci­ju vo­do­vo­da ko­jim se snab­di­je­va­ju se­la Oblat­no, Za­grad i dio Ku­ta, pro­je­kat za to po­sto­ji i tre­ba da se iz­na­đu sred­stva da se re­a­li­zu­je”, ka­zao je za „Da­n“ Dra­go­ljub Ra­du­lo­vić pred­sjed­nik Sa­vje­ta.

Ko­mi­si­ja lo­kal­ne upra­ve obi­ći­će glav­ni put do Žu­pe, utvr­di­će ošte­će­nja ko­ja će ubr­zo bi­ti sa­ni­ra­na, a oči­sti­će i sve od­vo­de na toj ce­sti. Na­si­pa­nje i sa­ni­ra­nje se­o­skih, ma­ka­dam­skim pu­te­va, ka­zao je Ra­du­lo­vić, op­šti­na će sa svo­jom opre­mom po­če­ti već 6. ju­la, a Sa­vjet je sa grad­skim Ko­mu­nal­nim pred­u­ze­ćem do­go­vo­rio or­ga­ni­zo­va­ni od­voz sme­ća iz Žu­pe, a ci­je­na za do­ma­ćin­stva bi­će pri­hva­tlji­va. Do­go­vo­re­no je i da to­kom ljet­njeg ras­pu­sta, pre­ma pro­jek­tu, bu­de ura­đen pri­laz Osnov­noj ško­li „Du­šan Bo­jo­vić“, a Mje­sna za­jed­ni­ca će upu­ti­ti za­htjev op­šti­ni da nji­ho­ve slu­žbe ura­de pro­je­kat ure­đe­nja Mi­o­ljeg Po­lja, ko­ji je cen­tar tog mje­sta.

Sa Do­mom zdra­vlja do­go­vo­ri­li su po­bolj­ša­nje zdrav­stve­ne za­šti­te za sta­nov­ni­ke Žu­pe, sa pred­stav­ni­ci­ma nik­šić­kog Cen­tra bez­bjed­no­sti raz­go­va­ra­li su o mo­guć­no­sti­ma da se u tom mje­stu po­no­vo ak­ti­vi­ra po­li­cij­ska sta­ni­ca, a dok se to ne re­a­li­zu­je pa­tro­le će če­šće obi­la­zi­ti re­jo­ne gdje su žup­ska ško­la i vr­tić ra­di bez­bjed­no­sti te dje­ce. 

”Sve te ak­tiv­no­sti ko­je smo pred­u­ze­li u ovom krat­kom vre­me­nu iz­i­sku­ju mno­go vre­me­na i ener­gi­je, ali se na­da­mo da će­mo is­tra­ja­ti. U re­a­li­za­ci­ji pla­no­va mo­ra­mo ima­ti pu­nu po­dr­šku op­šti­ne, privrednih su­bje­ka­ta i NVO, a u na­red­nom pe­ri­o­du us­po­sta­vi­će­mo kon­takt sa Žu­plja­ni­ma ko­ji svoj po­sao uspje­šno raz­vi­ja­ju van Cr­ne Go­re ka­ko bi nam pru­ži­li po­moć”, re­kao je Ra­du­lo­vić.

Po­mo­ći će i no­vi vla­snik Bok­si­ta

Ra­du­lo­vić ka­že da će ima­ti po­moć i od kom­pa­ni­je „Uni­prom me­ta­li“, ko­ja je vla­snik imo­vi­ne Bok­si­ta i ko­ja je iz­ra­zi­la sprem­nost da u skla­du sa mo­guć­no­sti­ma u ne­ke od na­ja­vlje­nih ra­do­va uklju­či svo­ju me­ha­ni­za­ci­ju. Sa pred­stav­ni­ci­ma te fir­me i Op­šti­ne na­red­ne sed­mi­ce odr­ža­će sa­sta­nak na ko­jem će se do­go­va­ra­ti na ko­ji na­čin sred­stva od kon­ce­si­ja na ru­du da bu­du opre­di­je­lje­na za Žu­pu. Sa Uni­pro­mom su do­go­vo­ri­li i da pri­o­ri­tet u za­po­šlja­va­nju na ko­po­vi­ma Bok­si­ta ima­ju Žu­plja­ni, uko­li­ko po­sje­du­ju struč­ne kva­li­fi­ka­ci­je za po­slo­ve ko­ji se bu­du nu­di­li. 

U žup­skom Sta­rom Se­lu ru­ko­vod­stvo MZ je po­kre­nu­lo je re­kon­struk­ci­ju do­ma, a ovog mje­se­ca bi­će za­vr­šen pro­je­kat za po­prav­ku ta­mo­šnjeg pje­šač­kog mo­sta ko­ji će re­a­li­zo­va­ti to­kom lje­ta. Seoski do­mo­vi, na­ja­vio je Ra­du­lo­vić, bi­će po­pra­vlje­ni i u Bje­lo­še­vi­ni i Mo­ra­ko­vu, pri kra­ju su ra­do­vi na da­le­ko­vo­du pre­ma Lu­ka­vi­ci, a tra­ži­će i da se iz­na­đe rje­še­nje ka­ko bi da­le­ko­vod pre­ma Žu­pi bio ospo­so­bljen.

”Or­ga­ni­zo­va­će­mo sa­sta­nak sa pred­stav­ni­ci­ma Upra­ve za šu­me ka­ko bi se ubu­du­će do­ma­ćin­ski ga­zdo­va­lo sa šu­ma­ma na te­ri­to­ri­ji Žu­pe. MZ je od tu­ži­la­štva za­tra­ži­la da utvr­di u či­jem je vla­sni­štvu ze­mlji­šte ko­je je ko­ri­sti­la Ze­mljo­rad­nič­ka za­dru­ga, a ko­je se na­la­zi u sa­mom cen­tru na­šeg mje­sta. Ape­lo­va­li smo na nad­le­žne or­ga­ne u dr­ža­vi da se ta ze­mlja vra­ti Žu­pi jer bi to po­mo­glo raz­vo­ju ci­je­log kra­ja, ka­zao je Ra­du­lo­vić do­da­ju­ći da će kroz sud­ske pro­ce­se po­ku­ša­ti da utvr­de gdje su pro­te­klih go­di­na tro­še­na kon­ce­si­o­na sred­stva po svim osno­va­ma, a ko­ja su pri­pa­da­la Župi.

Izvor: dan.co.me

,,Pričajmo iskreno, bez uvreda, laži i spinovanja.”​

Ovaj razgovor se vodi prema Onogoštovim pravilima. Molimo, pročitajte pravila prije ulaska u diskusiju.

Ostavi komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Povezani članci

U okviru ekološke kampanje „“Naš grad naš od(b)raz“, sjutra, od 9 h, organizuje se akcija čišćenja tvrđave Bedm, a potom i eko- parka Blace.
Registar pedofila u Crnoj Gori koji je trebalo da bude gotov u decembru još uvijek nije završen. Razlog je, kažu iz Ministarstva pravde, jer nije okočan unos podataka koje trebaju da dobiju iz sudova. Iz Udruženja Roditelji kažu da je registar prijeko potreban, kako bi se konačno znalo koliko ima takvih osoba, kao i da bi Uprava policije mogla da sprovodi nadzor.
Nije novost da u Nikšiću fali pedijatara. Novost nije ni da se fasada sa zgrade Dječjeg dispanzera maltene raspada, da je inventar dotrajao, da sobe u kojima borave najmlađi pacijenti vlaže, da su kupatila u izuzetno lošem stanju. Nije novost ni da najmlađi pacijenti decenijama čekaju bolje uslove i da su, izgleda, svi važniji od njih.