Dogovoreno rješavanje gorućih problema u Župi

zupa1
Privatna arhiva
  • Autor onogost.me
  • 06.06.2016. u 08:31

Dvo­mje­seč­ni rad no­vog Sa­vje­ta Mje­sne za­jed­ni­ce (MZ) Žu­pa Nik­šić­ka već sa­da ima re­zul­ta­te. 

Čla­no­vi tog ti­je­la uspje­li su, po pr­vi put na­kon mno­go go­di­na, da us­po­sta­ve ko­rek­tan od­nos sa pred­stav­ni­ci­ma lo­kal­ne upra­ve. Odr­ža­no je vi­še sa­sta­na­ka na ko­ji­ma je do­go­vo­re­no po­bolj­ša­nje vo­do­snab­di­je­va­nja i put­ne in­fra­struk­tu­re ko­ji su u Žu­pi ina­če go­ru­ći pro­ble­mi. 

”Shod­no za­kon­skoj re­gu­la­ti­vi i uslo­vi­ma ko­ji do­vo­de do do­bi­ja­nja vo­do­pri­vred­ne sa­gla­sno­sti i upo­treb­ne do­zvo­le, ru­ko­vod­stvo op­šti­ne Nik­šić se oba­ve­za­lo da će već ovog mje­se­ca po­če­ti ak­tiv­no­sti ka­ko bi se u si­stem vo­do­vo­da, ko­ji vo­di sa Bla­ca, do­ve­le no­ve ko­li­či­ne vo­de ko­je bi za­do­vo­lji­le po­tre­be sta­nov­ni­štva i ti­me se ri­je­šio je­dan od ve­li­kih pro­ble­ma u Žu­pi. Mo­ra se ak­tiv­no kre­nu­ti i u re­kon­struk­ci­ju vo­do­vo­da ko­jim se snab­di­je­va­ju se­la Oblat­no, Za­grad i dio Ku­ta, pro­je­kat za to po­sto­ji i tre­ba da se iz­na­đu sred­stva da se re­a­li­zu­je”, ka­zao je za „Da­n“ Dra­go­ljub Ra­du­lo­vić pred­sjed­nik Sa­vje­ta.

Ko­mi­si­ja lo­kal­ne upra­ve obi­ći­će glav­ni put do Žu­pe, utvr­di­će ošte­će­nja ko­ja će ubr­zo bi­ti sa­ni­ra­na, a oči­sti­će i sve od­vo­de na toj ce­sti. Na­si­pa­nje i sa­ni­ra­nje se­o­skih, ma­ka­dam­skim pu­te­va, ka­zao je Ra­du­lo­vić, op­šti­na će sa svo­jom opre­mom po­če­ti već 6. ju­la, a Sa­vjet je sa grad­skim Ko­mu­nal­nim pred­u­ze­ćem do­go­vo­rio or­ga­ni­zo­va­ni od­voz sme­ća iz Žu­pe, a ci­je­na za do­ma­ćin­stva bi­će pri­hva­tlji­va. Do­go­vo­re­no je i da to­kom ljet­njeg ras­pu­sta, pre­ma pro­jek­tu, bu­de ura­đen pri­laz Osnov­noj ško­li „Du­šan Bo­jo­vić“, a Mje­sna za­jed­ni­ca će upu­ti­ti za­htjev op­šti­ni da nji­ho­ve slu­žbe ura­de pro­je­kat ure­đe­nja Mi­o­ljeg Po­lja, ko­ji je cen­tar tog mje­sta.

Sa Do­mom zdra­vlja do­go­vo­ri­li su po­bolj­ša­nje zdrav­stve­ne za­šti­te za sta­nov­ni­ke Žu­pe, sa pred­stav­ni­ci­ma nik­šić­kog Cen­tra bez­bjed­no­sti raz­go­va­ra­li su o mo­guć­no­sti­ma da se u tom mje­stu po­no­vo ak­ti­vi­ra po­li­cij­ska sta­ni­ca, a dok se to ne re­a­li­zu­je pa­tro­le će če­šće obi­la­zi­ti re­jo­ne gdje su žup­ska ško­la i vr­tić ra­di bez­bjed­no­sti te dje­ce. 

”Sve te ak­tiv­no­sti ko­je smo pred­u­ze­li u ovom krat­kom vre­me­nu iz­i­sku­ju mno­go vre­me­na i ener­gi­je, ali se na­da­mo da će­mo is­tra­ja­ti. U re­a­li­za­ci­ji pla­no­va mo­ra­mo ima­ti pu­nu po­dr­šku op­šti­ne, privrednih su­bje­ka­ta i NVO, a u na­red­nom pe­ri­o­du us­po­sta­vi­će­mo kon­takt sa Žu­plja­ni­ma ko­ji svoj po­sao uspje­šno raz­vi­ja­ju van Cr­ne Go­re ka­ko bi nam pru­ži­li po­moć”, re­kao je Ra­du­lo­vić.

Po­mo­ći će i no­vi vla­snik Bok­si­ta

Ra­du­lo­vić ka­že da će ima­ti po­moć i od kom­pa­ni­je „Uni­prom me­ta­li“, ko­ja je vla­snik imo­vi­ne Bok­si­ta i ko­ja je iz­ra­zi­la sprem­nost da u skla­du sa mo­guć­no­sti­ma u ne­ke od na­ja­vlje­nih ra­do­va uklju­či svo­ju me­ha­ni­za­ci­ju. Sa pred­stav­ni­ci­ma te fir­me i Op­šti­ne na­red­ne sed­mi­ce odr­ža­će sa­sta­nak na ko­jem će se do­go­va­ra­ti na ko­ji na­čin sred­stva od kon­ce­si­ja na ru­du da bu­du opre­di­je­lje­na za Žu­pu. Sa Uni­pro­mom su do­go­vo­ri­li i da pri­o­ri­tet u za­po­šlja­va­nju na ko­po­vi­ma Bok­si­ta ima­ju Žu­plja­ni, uko­li­ko po­sje­du­ju struč­ne kva­li­fi­ka­ci­je za po­slo­ve ko­ji se bu­du nu­di­li. 

U žup­skom Sta­rom Se­lu ru­ko­vod­stvo MZ je po­kre­nu­lo je re­kon­struk­ci­ju do­ma, a ovog mje­se­ca bi­će za­vr­šen pro­je­kat za po­prav­ku ta­mo­šnjeg pje­šač­kog mo­sta ko­ji će re­a­li­zo­va­ti to­kom lje­ta. Seoski do­mo­vi, na­ja­vio je Ra­du­lo­vić, bi­će po­pra­vlje­ni i u Bje­lo­še­vi­ni i Mo­ra­ko­vu, pri kra­ju su ra­do­vi na da­le­ko­vo­du pre­ma Lu­ka­vi­ci, a tra­ži­će i da se iz­na­đe rje­še­nje ka­ko bi da­le­ko­vod pre­ma Žu­pi bio ospo­so­bljen.

”Or­ga­ni­zo­va­će­mo sa­sta­nak sa pred­stav­ni­ci­ma Upra­ve za šu­me ka­ko bi se ubu­du­će do­ma­ćin­ski ga­zdo­va­lo sa šu­ma­ma na te­ri­to­ri­ji Žu­pe. MZ je od tu­ži­la­štva za­tra­ži­la da utvr­di u či­jem je vla­sni­štvu ze­mlji­šte ko­je je ko­ri­sti­la Ze­mljo­rad­nič­ka za­dru­ga, a ko­je se na­la­zi u sa­mom cen­tru na­šeg mje­sta. Ape­lo­va­li smo na nad­le­žne or­ga­ne u dr­ža­vi da se ta ze­mlja vra­ti Žu­pi jer bi to po­mo­glo raz­vo­ju ci­je­log kra­ja, ka­zao je Ra­du­lo­vić do­da­ju­ći da će kroz sud­ske pro­ce­se po­ku­ša­ti da utvr­de gdje su pro­te­klih go­di­na tro­še­na kon­ce­si­o­na sred­stva po svim osno­va­ma, a ko­ja su pri­pa­da­la Župi.

Izvor: dan.co.me

,,Pričajmo iskreno, bez uvreda, laži i spinovanja.”​

Ovaj razgovor se vodi prema Onogoštovim pravilima. Molimo, pročitajte pravila prije ulaska u diskusiju.

Ostavi komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Povezani članci

Uoči održavanja drugog kruga izbora za predsjednika Crne Gore, koji će se održati u nedjelju 2. aprila 2023. godine, Ministarstvo unutrašnjih poslova, u cilju pružanja informacija građanima koji imaju biračko pravo na navedenim izborima, oformilo je „Call-centar“ sa jedinstvenim brojem 19820.
Zbog planiranih radova na mreži, bez napajanja električnom energijom sjutra će ostati djelovi nikšićke opštine.