Nikšić Vrijeme
0.8°C Malo oblačno

“Novinarstvo donosi rezultat - utiče na vašu zajednicu ili društvo na najprogresivniji način”

Komunalna policija dobila digitalnu radio opremu

13436095_10206530572398709_418651981_n
onogost.me
  • Autor onogost.me
  • 12.06.2016. u 15:12

Pri­pad­ni­ci kom­pa­ni­je Wireles Mon­te­ne­gro su, na osno­vu po­stup­ka jav­nih na­bav­ki Op­šti­ne Nik­šić, a za po­tre­be Ko­mu­nal­ne po­li­ci­je, is­po­ru­či­li TE­TRA opre­mu. 

Kako prenisi Dan, ova opre­ma se sa­sto­ji od 12 ruč­nih di­gi­tal­nih ra­dio sta­ni­ca, jed­ne fik­sne i jed­ne kol­ske ra­dio sta­ni­ce. Isto­vre­me­no je ko­mu­nal­nim po­li­caj­ci­ma odr­ža­na obu­ka za ru­ko­va­nje ovim na­pred­nim di­gi­tal­nim si­ste­mom.
Na­čel­nik Ko­mu­nal­ne po­li­ci­je Zdrav­ko Vla­ho­vić is­ka­zao je ve­li­ko za­do­volj­stvo kva­li­te­tom opre­me i mo­guć­no­sti­ma ko­je TE­TRA si­stem pru­ža. 

“Ovaj na­pred­ni ra­dio ko­mu­ni­ka­ci­o­ni si­stem će u mno­go­me po­mo­ći u efi­ka­sni­jem dje­lo­va­nju i oba­vlja­nju sva­ko­dnev­nih za­da­ta­ka, ka­ko u okvi­ru sa­me stu­žbe ta­ko i u ko­mu­ni­ka­ci­ji sa osta­lim slu­žba­ma ko­je ko­ri­ste TE­TRA si­stem”,za­klju­čio je Vla­ho­vić.
Na pri­mo­pre­da­ji opre­me i obu­ci su pri­su­stvo­va­li i pred­stav­ni­ci Slu­žbe za­šti­te i spa­sa­va­nja Nik­ši­ća, ko­ji su ta­ko­đe pla­ni­ra­li da u naj­sko­ri­jem ro­ku im­ple­men­ti­ra­ju u svo­ju slu­žbu TE­TRA si­stem, kao i vr­ši­oc du­žno­sti na­čel­ni­ka Ko­mu­nal­ne po­li­ci­je op­šti­ne Plu­ži­ne Mi­ha­i­lo Don­dić.
Od ko­ri­šte­nja TE­TRA si­ste­ma di­rekt­nu dru­štve­nu ko­rist ima­ju svi gra­đa­ni, ko­ji usljed bez­bjed­ne, usa­gla­še­ne i efi­ka­sne ko­mu­ni­ka­ci­je hit­nih i bez­bje­do­no­snih slu­žbi, do­bi­ja­ju br­žu i po­u­zda­ni­ju po­moć i in­ter­ven­ci­ju u hit­nim slu­ča­je­vi­ma.

„TE­TRA“ omo­gu­ća­va ve­zu bez te­ri­to­ri­jal­nih ogra­ni­če­nja i za raz­li­ku od ana­log­nog, ovaj di­gi­tal­ni ra­dio si­stem obez­bje­đu­je bo­lje pro­sti­ra­nje sig­na­la, po­ve­ća­nu ot­por­nost na smet­nje, in­te­gra­ci­ju pre­no­sa raz­li­či­tih ti­po­va in­for­ma­ci­ja, kao i vi­sok ste­pen za­šti­te od pri­slu­ški­va­nja i ome­ta­nja.

,,Pričajmo iskreno, bez uvreda, laži i spinovanja.”​

Ovaj razgovor se vodi prema Onogoštovim pravilima. Molimo, pročitajte pravila prije ulaska u diskusiju.

Ostavi komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Povezani članci