Nikšić Vrijeme
0.8°C Malo oblačno

“Novinarstvo donosi rezultat - utiče na vašu zajednicu ili društvo na najprogresivniji način”

Nagrađeni najbolji polumaturanti u OŠ “Janko Mićunović”

djaciiiii
Dan
  • Autor onogost.me
  • 09.06.2016. u 17:00

Na sve­ča­no­sti upri­li­če­noj u OŠ „Jan­ko Mi­ću­no­vić” na Mo­šta­ni­ci kod Nik­ši­ća po­di­je­lje­na su svje­do­čan­stva po­lu­ma­tu­ran­ti­ma i na­gra­đe­ni su od­lič­ni uče­ni­ci za uspjeh po­stig­nut u na­sta­va­nim i van­na­stav­nim ak­tiv­no­sti­ma. 

Jo­va­ni Mi­lić uru­če­na je di­plo­ma „Lu­ča”, piše Dan. Osim nje ko­ja, ka­ko je is­ta­kla nje­na raz­red­na Mi­li­ja­na Mi­nić, zna sa­mo za pe­ti­ce, s od­lič­nim uspje­hom osnov­nu ško­lu su za­vr­ši­li i Na­đa Vo­ji­no­vić, Alek­san­dra Osma­jić, Mar­ti­na Mi­lja­nić, Bo­ja­na Đu­ri­šić, Je­le­na Bog­da­no­vić i Ve­se­lin Mi­ću­no­vić.

Ve­sko Ka­do­vić, di­rek­tor ško­le koja je ove go­di­ne pro­sla­vi­la 118. ro­đen­dan, is­ta­kao je da je ovo še­sna­e­sta ge­ne­ra­ci­ja po­lu­ma­tu­ra­na­ta ko­ju on is­pra­ća. 

“Kroz ovu ško­lu pro­šle su ge­ne­ra­ci­je uče­ni­ka, ko­ji su usva­ja­li zna­nja i edu­ko­va­li se kod iz­van­red­nih na­stav­ni­ka, što po­tvr­đu­ju i re­zul­ta­ti ko­je dje­ca po­sti­žu to­kom da­ljeg ško­lo­va­nja. Osnov­nu ško­lu za­vr­ši­lo je 30 uče­ni­ka, ko­ji su po iz­vje­šta­ji­ma na­stav­ni­ka bi­li iz­van­red­ni. U pi­ta­nju je jed­na od bo­ljih ge­ne­ra­ci­ja o če­mu svje­do­če pri­zna­nja u na­stav­nim, van­na­stav­nim i sport­skim di­sci­pli­na­ma. Iz na­še ško­le od­la­zi još jed­na ge­ne­ra­ci­ja sjaj­nih lju­di i ta­len­to­va­ne dje­ce. Tri uče­ni­ka ove ge­ne­ra­ci­je tak­mi­či­la su u van­na­stav­nim di­sci­pli­na­ma i osvo­ji­li vi­sok pla­sman. U spor­tu su bi­li ne­pri­ko­sno­ve­ni, a žen­ska eki­pa iz od­boj­ke je ostva­ri­la uspjeh na škol­skoj olim­pi­ja­di. U iz­ra­di su­ve­ni­ra i li­kov­noj sek­ci­ji ta­ko­đe su ostva­ri­li uspjeh. Gdje god kre­nu i šta god da upi­šu že­lim im da bu­du do­bri i uspje­šni lju­di, da upi­šu ško­le ko­je im od­go­va­ra­ju i da­ju pun do­pri­nos raz­vo­ju svo­je po­ro­di­ce, dru­štva, op­šti­ne u ko­joj ži­ve i dr­ža­ve”, ka­zao je Ka­do­vić.

,,Pričajmo iskreno, bez uvreda, laži i spinovanja.”​

Ovaj razgovor se vodi prema Onogoštovim pravilima. Molimo, pročitajte pravila prije ulaska u diskusiju.

Ostavi komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Povezani članci

Mještani romskog naselja Brlja u Nikšiću ogorčeni su na lokalnu upravu koja ništa ne preduzima povodom nehigijenskih uslova u kojima žive. U ovom naselju živi oko 70 Roma praktično na izvoru zaraze, bez osnovnih uslova i traže od Opštine preseljenje.
Zbog planiranih radova na mreži, bez napajanja električnom energijom sjutra će ostati djelovi nikšićke opštine