Nikšić Vrijeme
0.8°C Malo oblačno

“Novinarstvo donosi rezultat - utiče na vašu zajednicu ili društvo na najprogresivniji način”

Propust advokata: Umjesto da naplate štetu za pretrpljeni strah, mještani Vira moraju da plate sudske troškove

d1
  • Autor onogost.me
  • 01.02.2016. u 12:10

Mještani Vira koji su tražili naplatu štete za pretrpljeni duševni strah prilikom eksplozije arsenala firme Booster, 8. jula 2006. godine, okupili su se danas ispred zgrade Osnovnog suda u Nikšiću ogorčeni što će morati da plate sudske troškove, u ukupnom iznosu od 5026,50 eura, uz dodatnu kamatu. 

U obrazloženju odluke stoji da su ovi troškovi nastali pošto je njihova tužba povučena zbog nepojavljivanja   advokata Žarka Varajića na ročište koje je bilo zakazano prije tri godine.

Kako kažu, odlukom koja je stigla na njihove adrese, prije nekolika dana, bili su svi zatečeni, jer smatraju da su prevareni. Mještani za to direktno okrivljuju advokata Varajića, koji kako kažu nije ni imao potpis da ih zastupa u ovom slučaju, pa traže od njega i da im odgovori od koga je dobio punomoćje.

“Poslije naplate štete, savjetovali su nas da tražimo i odštetu za pretrpljeni strah. Mnogi su dobili novac u Gornjem Polju, od 2000 do 3000 eura pa smo i mi ostali angažovali advokate. Ja sam tražio odštetu za svih šest članova moje porodice. Sada je svima nama stigla odluka da moramo mi da platimo troškove jer je tužba povučena. Sada dolazi odluka sirotinji da plati velike pare zbog ne dolaženja advokata na ročište“, rekao je Momčilo Međedović jedan od mještana Vira koji je tužio opštinu i firmu Booster.

Okupljeni mještani su čekali i da se pojavi advokat Žarko Varajić koji im je obećao da će doći da se obrati okupljenima, ali se on nije pojavio u dogovoreno vrijeme.

Mještani Vira su najavili da su iznenađenji i ogorčeni ukupnom situacijom, ali da neće odustati od istjerivanja pravde.

Šta na ovo kaže Varajić danas nijesmo mogli saznati pošto nije odgovarao na telefonske pozive.

Od eks­plo­zi­je Bu­ste­ro­vog skla­di­šta pri­vred­nog eks­plo­zi­va na Vi­ru pro­šlo je de­vet i po go­di­na, ali sud­ski po­stu­pak još ni­je od­ma­kao. Pod­sje­ća­mo, da je za­htjev za spro­vo­đe­nje is­tra­ge pro­tiv Alek­san­dra Sa­še Bo­žo­vi­ća, vla­sni­ka skla­di­šta, pod­nio osnov­ni dr­žav­ni tu­ži­lac iz Nik­ši­ća Ste­vo Še­ka­rić. Po­sle­di­ce eks­plo­zi­je na Vi­ru su sa­ni­ra­ne, na na­čin što su u naj­ve­ćem bro­ju slu­ča­je­va iz­gra­đe­ni no­vi objek­ti, pa je taj kraj do­bio i po­pu­lar­ne na­zi­ve „No­vo se­lo” i „Elok­si­ra­na do­li­na”.

Po evi­den­ci­ji struč­nih slu­žbi SO Nik­šić, bi­lo je re­gi­stro­va­no oko 1. 500 ošte­će­nih obje­ka­ta – stam­be­nih ili po­moć­nih, ko­ji su iz­gra­đe­ni, sa­ni­ra­ni, ili je ura­đe­na pred­ra­čun­ska vri­jed­nost. 
– Oko 370 obje­ka­ta je bi­lo te­že ošte­će­no, od­no­sno ve­ći­na njih je ozna­če­na za te­šku sa­na­ci­ju, a je­dan broj ku­ća je po ocje­ni struč­nja­ka gra­đe­vi­ne stru­ke tre­ba­lo iz­no­va gra­di­ti. Tri­de­se­tak obje­ka­ta bi­lo je potrebno ura­di­ti od te­me­lja do kro­va

,,Pričajmo iskreno, bez uvreda, laži i spinovanja.”​

Ovaj razgovor se vodi prema Onogoštovim pravilima. Molimo, pročitajte pravila prije ulaska u diskusiju.

Ostavi komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Povezani članci